^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Oddziale PTP w Bydgoszczy jest złożenie wypełnionej deklaracji członkowskiej (w dwóch podpisanych egzemplarzach):

  • podczas zebrania Zarządu Oddziału, które odbywa się zawsze 60 min przed zebraniem Członków PTP;
  • przesyłając pocztą na adres korespondencyjny Oddziału (muszą byś wszystkie wymagane podpisy, inaczej deklaracja nie zostanie przyjęta, z powodu braków formalnych).

W przypadku studiów psychologicznych dwustopniowych, członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być wyłącznie absolwenci studiów I i II stopnia na kierunku psychologia. W przypadku uzyskania licencjatu z psychologii i kontynuowania studiów II stopnia na kierunku psychologia osoby będą członkami nadzwyczajnymi PTP do czasu ich ukończenia.

 

Do dokumentów należy dołączyć również kserokopię dyplomu ukończenia studiów wraz z sumplementami, który szczegółowo wyjaśnia tok studiów.

 

Przed złożeniem deklaracji należy uzyskać podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP (tzw. członków wprowadzających do Towarzystwa), którzy mają uregulowane składki członkowskie.

 Deklaracje rozpatruje Zarząd i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.


kliknij ikonę i pobierz deklarację

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !