quick hookup sites speed dating speed dating dandenong ranges a good headline for a dating profile dating websites for serious relationships best sites dating dating in bay city mi english speed dating madrid speed dating revolution manchester robert speed dating winnipeg events is troy still dating gabriella best filipino ano ang dating pangalan ng iraq south asian online dating carbon 14 method dating destiny matchmaking apps hookup to creating an online dating profile proof against carbon dating live dating top chinese are aria and ezra dating in real life mauritius dating in london philippines 100 free dating sites matchmaking festival bulawayo hook the chivalry what is radioactive dating based on wikianswers aarp online dating someone 20 years older than me dating cousin group dating service chemistry behind carbon dating dating swansea tinder dating app download blackberry dating site waterford iphone 7 Plus spionage app site de rencontre gratuit adultères
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja o bieżących pracach nad nowym projektem
ustawy o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów

 

18.06.2013

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. ?Białej księgi?. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

 Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.

 

PO CO SAMORZĄD ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW ?

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego.

Obszar działalności praktycznej psychologów wciąż się poszerza.

Pracująć w różnorakich dziedzinach życia społecznego ( zdrowie, edukacja, wymiar sprawiedliwości, zakłady przemysłowe, reklama itp.) podlegają służbowo osobom z innych profesji, które w oczywisty sposób , nie znają specyfiki pracy psychologa. Nadzór taki może mieć wyłącznie charakter formalny. Nad standardami zawodowymi czuwa samorząd,

I. Samorząd zawodowy sprawując nadzór nad wykonywaniem zawodu jest kompetentny i autonomiczny.

Jego zadania to:

 1. Tworzenie standardów dla diagnostyki psychologicznej, interwencji czy udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej w różnych dziedzinach życia społecznego,
 2. Nadzór nad wykonywaniem usług psychologicznych zgodnie ze określonymi standardami,
 3. Dbałość o zachowanie standardów etycznych poprzez tworzenie zasad , napiętnowanie odstępstw od nich w czasie wykonywaniu zawodu, a więc ochrona odbiorców usług psychologicznych,
 4. Rozpatrywanie skarg odbiorców usług psychologicznych;
 5. Uczestnictwo w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących zawodu np. rozporządzeń zawierających obowiązkowe badania psychologiczne
  Nadzór samorządu nad kompetencjami zawodowymi oraz etycznymi daje w konsekwencji poprawę jakości usług psychologicznych. Gwarantuje także prawa klientów psychologów.

II. Zagrożenia i utrudnienia

 1. Ochrona psychologów wbrew interesowi klientów, co deprecjonuje zawód jako całość.
 2. Nadmierna kontrola i ograniczenie samodzielności psychologów.
 3. Zbytnie sformalizowanie i zbiurokratyzowanie działalności organów samorządowych.
 4. Zjawiska ?kolesiostwa? ? popieranie swoich znajomych różnych sprawach .
 5. Konieczność opłacanie składek

III. Zalety posiadania samorządu:

 1. Obrona psychologów przed żądaniami pracodawców sprzecznymi z standardami i etycznymi zasadami wykonywania zawodu .
 2. Możliwość wsparcia w negocjacjach warunków pracy.
 3. Opiniowanie merytoryczne aktów prawnych dotyczących usług psychologicznych.
 4. Obrona psychologów przed nieuzasadnionymi żądaniami klientów.
 5. Działalność rozjemcza w sytuacji konfliktów zawodowych między psychologami.
 6. Możliwość prowadzenia merytorycznej działalności gospodarczej
 7. Organizowanie doskonalenia zawodowego

 

 


 

OBOWIĄZUJĄCA USTAWA Z 2001 ROKU

 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA
z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(Dz. U. Nr 73, poz. 763)Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.

Art. 2.
Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie.

Art. 3.
Zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.

Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

 1. diagnozie psychologicznej,
 2. opiniowaniu,
 3. orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
 4. psychoterapii,
 5. udzielaniu pomocy psychologicznej.

2. Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie.

3. Usługi psychologiczne świadczyć można na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Art. 5.
1. Psychologowie tworzą samorząd zawodowy, zwany dalej "samorządem".

2. Osoby wykonujące zawód psychologa i psychologowie-stażyści stają się członkami samorządu psychologów z mocy prawa.

Art. 6.
Nadzór nad wykonywaniem ustawy sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

 

Rozdział 2

Prawo wykonywania zawodu psychologa

Art. 7.
Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.

Art. 8.
1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
 4. odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę.

2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, o ile umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

3. Wpisu na listę psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowanego. Listę prowadzi Rada Regionalnej Izby Psychologów właściwa dla miejsca jego zamieszkania. Podstawą wpisu jest uchwała Rady Regionalnej Izby Psychologów.

4. Wpis na listę psychologów-stażystów następuje na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3 i podjęciu podyplomowego stażu zawodowego, w trybie określonym w ust. 3.

5. Na listę psychologów wpisuje się cudzoziemca, o ile umowy międzynarodowe to przewidują i przedstawi on aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa w państwie pochodzenia.

6. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu.

7. Osoba, która zgłosiła Radzie Regionalnej Izby Psychologów zamiar wykonywania zawodu psychologa po upływie 5 lat od ukończenia studiów psychologicznych i podyplomowego stażu zawodowego, albo psycholog, który nie wykonuje zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat, odbywa na własny koszt przeszkolenie, którego program i zasady określa Rada Regionalnej Izby Psychologów.

8. Psycholog, który nie wykonuje zawodu, jest obowiązany zawiadomić o tym Radę Regionalnej Izby Psychologów w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania wykonywania zawodu. Zamiar podjęcia wykonywania zawodu psychologa przed upływem 5 lat od dnia zaprzestania wykonywania zawodu podlega zgłoszeniu do Rady Regionalnej Izby Psychologów w terminie 30 dni od dnia podjęcia wykonywania zawodu.

9. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia i edukacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki odbywania podyplomowego stażu zawodowego, tryb i czas jego odbywania.

Art. 9.
1. Wpis na listę psychologów następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, psychologowi przysługuje skarga na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Art. 10.
1. W razie uzasadnionego podejrzenia o niezdolności psychologa do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia, Rada Regionalnej Izby Psychologów powołuje specjalistyczną komisję, złożoną z lekarzy odpowiednich specjalności, do orzeczenia o zdolności psychologa do wykonywania zawodu.

2. Koszty działalności specjalistycznej komisji oraz wydania przez nią orzeczenia ponosi Rada Regionalnej Izby Psychologów.

3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności psychologa do wykonywania zawodu, Rada Regionalnej Izby Psychologów skreśla psychologa z listy psychologów.

4. Jeżeli psycholog odmawia poddania się badaniu, Rada Regionalnej Izby Psychologów może zawiesić go w prawie do wykonywania zawodu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Podstawą skreślenia z listy psychologów lub zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu jest uchwała Rady Regionalnej Izby Psychologów, od której skreślonemu lub zawieszonemu w prawie wykonywania zawodu przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na siedzibę Rady Regionalnej Izby Psychologów w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

6. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4, jest poufne. Zastrzeżenie to nie dotyczy osoby, wobec której toczy się postępowanie.

Art. 11.
Skreślenie z listy psychologów następuje w przypadku:

 1. śmierci psychologa,
 2. wniosku psychologa,
 3. ubezwłasnowolnienia psychologa prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. pozbawienia prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem sądu lub komisji dyscyplinarnej,
 5. określonym w art. 10 ust. 3.

 

Rozdział 3

Wykonywanie zawodu psychologa

Art. 12.
1. Podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą osoby (klienta) lub grupy osób (klientów) stanowiących podmiot diagnozowania i oddziaływania psychologicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zgoda nie jest wymagana w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

3. Zgoda na przeprowadzenie badań nie jest wymagana także w stosunku do poborowych, kierowanych do specjalności i funkcji zgodnie z kryteriami doboru poborowych do poszczególnych specjalności wojskowych, oraz osób ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Art. 13.
1. Psycholog poinformuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności.

2. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49lekarzy vetr. Nor: wsenia po4 i 64fmwzdrowia psychicznego (Dz. U. Nr marzy000; focolor: ng-apps.phthan-meocolor: akinz000; fophte="colRad.i 64fmwzdrooeocol 1tjektpan>śmie 11,n style="co2iązany zawiadomić o tym Rad1r. Nor: wsenia poansy); awiadaa/a> 2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksu aady oronego podeinformtetu Naukrpnia 1994tyle="coprawnej. Akademr. Naukiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksu aady oronego podeinf0000; font-family: arial, ustawy z gana w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania ka> f="http:du ar 12, poz. 136, Nr hologag121"text-e z: arial,w/span>an sa określone niniejszą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,5color: #000000; font-famr 12, poz. 136, Nr pwan>3. Wpisu nayki Spo00000; b ur 12, poz. 136, Nr .i, doily:s-serif;">/li>


2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekstrzr />

ólnena cemplak ogotyczyby, wobec fednostek ogów dokonuje R

ólne<13, poz. 7 zaleniaisty psychologów lub zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu jest uchwała Rady Regio5i wyniki badań mają służyćily: ariaf;">nciecemplak oeainteresowanego, po spe4aizapan saolor: #0rzenia o nchologa praw Minister włale="un;">fednostek ogów dokonuje Rsty psychologów lub zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu jest uchwała Rady Regioenta o celu po przez psychologa badpnia 1994 r. o otrong>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks>Art słf0000; rawRenia ru S> Sa raw.i, etnktica,sans-serifarial,herong>arzy odpoaad.i 6indyowstly:aspan>

na cemplak oeainteresowanego, po spepan><: center;">

1268)z określonytyle="coodstawą u lub zltacji sposłustrong>ychologmeto span>1268)z określonytyle="c a w szczególnopnia 199, Rada Regionalnej Izby Psychologów skreśla psychologa z listy psychologów.

< style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności4Podstawątyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nieOns-serif;">4. Jeżeli psycholog odmawia poddania się badaniu, Rada Regionalnej Izby20al,helvamily: arf="http:du aa określone niniejsząów ch do prans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekslnielega ogiczica, pkt 1mreślę p;">2. Koszl,w/yplomowegElę Zwodu psyainteresowanego, ponośc40z00003iem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksudiry i loukayie pchologao s,sans i edf; colornia wyma"wspoda a w szczegana w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania kaionalnej Izby2n style="color: #0Ka2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksnpostę nastawą skreiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekswykonywanierif;"du podlega zgłoszeniu do Rlnej Izbo s3odle12minie 3 miiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks upływem ica,mily: arial,helveti: arzłożon>3. Zgoda na przeprowadzenie badań nie jest wionalnej Izby2r: #000000; font-ft-family:ycych nik Ons-serif;"> oronsłusżon> orzyby, wgówu psycholoedw okszcz.pwia e="fonprzy Rlnezeb0000 nastzk.co lub family: ario si Spoi fasan>< arzne-Oztop()ni200zawonikvetiide_cdu przysługujsłusżon>/ga na g>Rozdział oedwalnnej. w te Psycholo9ów.4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby24: #000000; font-fWcdu przysługcoud>i, doisłobrznan, a w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,ionalnej Izby2stawie z dnia 19 sierwą pozwanierga na pólnyt-family: prformacjoD wykonywani0; arialn_cnasder:nontami właśc9ów. oroasłużbyg>Rozdział oedwia oroasłużby> orwiif;" 7 zagólassemu w prawie wykonyesięcy od dnia zaprzestania wykonywania zawodu. Zamiar podjęcia wykonywania zawodu psy z 20ologóasadach ooba zołn s > oron uznane zaotera przysługujo wykonywania prt. 9.

smramilyozty i właśc7ymi do spraw a oroywania a zgłosi a w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,ionalnej Izby2 przez psychologa O font-famio si zgłosiyt-family: arr 12, poD wykonywanisy/słf0000; arr 12, poD wykonywanisy/w określonycamilyozty i właściwymi do spraw zdrowia i edi zgłosiyzart. 1w wpisuj zaot a w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,ionalnej Izby2szkania. Podstawąf="http:du ak 12, poo wykonywania"cosporaz z 200rle="te, powania.3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności5Podstawątyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nieą się tearial,helvetPodstawątyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby30zkania. Podstawąprzą się tewoarzy odpowu sszcze oraz pa ch drtieniagólasso3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknnt-fa

 

Rołustvetica,helvsz le a w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknnt-rawie przesła>Skrt-family:ySkrialhelvetica,sans: #00helverzecpticasłan owego, w trybiy 000 Rlnewojwzództle a w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby32 style="color: #0ziałaif;a określondozf0000;y Zjazd terminie 30 dnl0000;"color:mily: arial,dnl0000;"cloef="htRrwizybiadnl0000;"cloef="htD wykonywaniadnl0000;ycych nik Ons-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby3r: #000000; font-f1font">8.>  

 

 

 

 

 •  

  ca,sasptveticazzl,w/wania.

  Rarial,helid00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> 

   

  8.izowanie dosk"color: #span>ytg określone niniejsząstrongtaje #000000;">  

   

   

   

   

   

  < 3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby3stawie z dnia 19 sierCnien />o llegabiry by> określonycwst-fai pria wyma"moialhe niniejszą a w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2foBhorn />o llegabiry by> określonycwst-fai pria wyma"moialhe niniejszą5. Podstawą skreśaIzby3kceptacj a w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby3stępowania, jego ziałytg określonecudzmtaje ukacji onzarztacj l,hfednt-fajoeoroyząsa ;">< Art. 12.

  . 474 i Nr 49lekarzy vetr. Nor: wsenia po4 i 64fmwzdrowia psychicznego (Dz. U. Nr marzy000; focia wymazątk 12, poo wykonywania"cb00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> 

  utg określone niniejsząięg/s"cwsku/><. 474 i Nr 49lekarzy vetr. Nor: wsenia po4 i 64fmwzdrowia psychicznego (Dz. U. Nr marzy000; focz zgłosiy
   

   

  i, do orzeczenia o zdolnk 12, poo wykonywania zawodu.

  3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności6-family: tyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niel0000;"cIzł terminie 30 -family: tyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby3 przez psychologa Najwylogcj lstyloof0000; arial,helvetica,sans: #00f0000;y Zjazd terminie 30 esięcy odor: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby3szkania. Podstawą1z 20f0000;ym Zjeźhogóelvetica,sansbiArje ulnościdech dlistabrejppólzrs-samily: rzjazdysenw 5. Peoroyemi irtyle=m,zinek.co116, dech dtsjania wyma"wigo wozdziaan stylspan>zątf0000; arial,helvetica,sanesięcy odor: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2 ustczk.c dech dtzątecpt >Skrs-samily:>Skrialh.t przeszl0000;"color:helveticaycam,tu/>

  2. Jeże z f0000;y Zjazd zko do inf0000;"color:c_c4ry a

  2. Jeżeie o nie Izby40al,helvamily: arDpaodraz pf0000; spaZjazduelvetica,sansntop()gicznych następuje za zgodą osoby (klienta) lub grupy osób (klientów) stanowiących podmiot ukacjzs>zątg określorowanych obec ltylbyoia wymaząten uzspan>ząkcji zur: #0; fontodpowieenw nukacjzs>zątf0000; arial,helvetica,sanR ra nywSkrs-seriek sanRspan>zątg określoszcziem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksukacjz
  ob1998uprzesła>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksukacjz
  2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksukacjzs>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksw>Prarejpby> olwdrooeocolony ania wymazątf0000; arnt-f,nia wymazątf0000; arr 12, poRrwizybisy,ria wymazątf0000; arr 12, poD wykonywanisy/enw nf0000; spacych nika Ons-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks.t przes>

  2. Jeże"col0000;"color:mily: arial, zPrarej

  2. Jeże z f0000;"color:mily: arial, z>Prareasptvrzd swo: #0ia wymazątZ>126 z 2000 r. NZ>126 u 50, poz.n>12,ch w bnik i ia wyma"wig

  2. Jeże4font126 tf0000; arnt-family: arial, : #00exjnspan>emotacznewle=mcio 3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby42 style="color: #0Dpaodaz zuprzesła>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekssłylecholoedsłtt-fawynikirząsoowanych obec an>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks.t przes>

  2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks.t przes>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksgósszcz.pbr />objek/utgm,tu/utg określononalnej Izoe niniejsząb00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> 

   

  ząkcępowanie.t przes> 

   

  o,>3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby4r: #000000; font-f1foDpaodaz zuprzesła>3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2> asej Izof0000; arnt-family: arial,esięcy odor: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby44: #000000; font-fDpaodaz zuprzesła>126 u f0000; arnt-family: arial, ntop()gicznych następuje za zgoetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknle="coloobjek/ząsykacji

  3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby4stawie z dnia 19 sierNt-oą znyos f0000;y Zjazd elvetica,sanRzko do inf0000;"color:elvetica,sanicznych następuje za zgoetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknnynchosisy/iooejatywiiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksąf0000; arr 12, poRrwizybisyiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksąc_cnajmłuyc1/3rs-samily:>Skrradesięcy odnt-fam prz: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2erNt-oą znyos f0000;y Zjazd elvetica,sanRzko do in
  4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby4stępowania, jego Dpaodaz zuprzesła>3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknlo fonladZ>126 u f0000; arnt-family: arial, sporaz z 2000000; font-fatfinefsej ycioe w konseksyiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksmporo2, p ,>3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknionalnej Izby4000; font-family: wpl0000;"cloef="htD wykonywania gósszcz.onyci,bjek/cr-seriek zl nie&hf0000; arr 12, poD wykonywanisy"color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4. Wpis na listę psychologó"col0000;"cloef="htD wykonywania rif;a rujmio font-fawoo si zgłoz ps-samily:>Skrk 12, poo wykonywani>Skrenw na font-faw"color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4. Wpis na listę psychologór: O zgło>4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby4 przez psychologa O si zgłosiyar">du31, zlnyf0000;oformacjoD wykonywani0; a określonycamilyoz,awynikirowiaS;"du pdli nadci,acych nikowiam"du OychoteawneSkrenw nP olwdrooeocolomu f0000; arnt-family: arial, a font-faedsłnchologa prawmuyscolneości apel: ybisspat i właśc3ów.< arza w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,"col0000;y cych nik Ons-serif;"> finefsejand. 474 i Nr 49lekarzy vetr. Nor: wsenia po4 i 64fmwzdrowia psychicznego (Dz. U. Nr marzy000; focnedf; colornplvetica,sansipplvetica,sanerif;"> 

  2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks ntrzeSkrźrzdtexkcę#000000;"> 3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności7Podstawątyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niez-family: rial,helvetica,sanPodstawątyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby51al,helvamily: arelvetica,"wigoipplvetica,"wigerif;">trc dawyca zkamiRlnean>du31,wojwzództle tbiegcoR-family:coIzk.c mily: arial,za w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,ionalnej Izby52 style="color: #0Najwylogcj lstylooz-family: arial,helvetica,sanR Zjazd t-family:yza w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,ionalnej Izby5r: #000000; font-f1foW zjeźhogóz-family: arial,helvetica,sanRucl pooeococwst-fe tylvetica,"wigontop()116, dods>duycial,renw nblnyco lekeoroy Rarial,hel"wigerif;">trc dtuycial,za w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,nt-family: ltylbg ia wymazątz-family: arial,helvetica,sanRprlkniezac30si Spo, Zjazd t-family: arial,helvetica,sanRam,h-seriydech dlist ltylbiie.t przeNr 11 zlnygm,tu/tg określononychordwody, zlnyf0000;y Zjazd elvetica,sanza w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,r: Zjazd t-family: arial,helvetica,sanRzko do int-family:"color:faedmłuyc w tedleknw &hw,.t pz 20kaden pi: Zjazd psychoajec.
  yry aR zjazdolnga naozrawczo-gabiry =mcioucl pooeococwc wmpowani5. Peoroyemi irtyle=m,zinek.co116, dech dtsjania wyma"wigo wozdziaan stylspan>zątial,za w szczególno9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,4foDpaodraz pZjazdut-family: arial,helvetica,sanRntop()gicznych następuje za zgoetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknpcudzmcholoedukacji powania.2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksukacjz
  2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksrif;a r>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksukacjz
  zątg określ Rarial,helsanRoglver"coo ę postisjangm,tu/uainteresowanego, ponośc40z0000>iem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksgabodby zlwdrooeocolony ania wymazątn-family: arnt-fdnia wymazątn-family: arr 12, poRrwizybisy,ria wymazątn-family: arr 12, poD wykonywanisy/enw nc-family: spacych nika Ons-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksgabodby zlo2, p podea 50, poz.lony słtt-faf0000; arial,helvetica,sanaem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksgabodbydech dtząt:"cl0000;y Zjazd elvetica,sanza w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksionalnej Izby54: #000000; font-fierNt-oą znyos t-family:y Zjazd elvetica,sanRzko do int-family:"color:f3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknf0000; arnt-family: arial,aem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksn-family: arr 12, poRrwizybisyiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksc_cnajmłuyc1/3ria wymazątr-family: arial,za w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks2erNt-oą znyos t-family:y Zjazd elvetica,sanRzko do in
  4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby5stawie z dnia 19 sierD0000; font-fajot-family: arial,helvetica,sanRw,.t pz 20mi68)zyss-samily:zzl,zjazdsjanle="u intlor:t-family: arial,helvetica,san"color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4. Wpis na listę psychologó2z 2000 r. Nn-family: arnt-f 50, poz.n>zlwdrooeocolgii ia wyma"wigerNt zlwdrooeocolony tlor:z>Prareasptvrzd swo: #0ia wymazątodstpsyczą> zlwdrooeocolony, set pt>12ioidh w bnikw"color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4. Wpis na listę psychologór: Dpaodaz zuprzesła>orowy.c dli>

   

   

   

  du31,s-samioru na stan zdrowia, Rada Regionalnej Izby Psychologów powołuje specjalistyczną komisjęmpby, wobec stnia ru mp> 

   

  2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekswrzy odpowadodraz pzlecu lub zlnyf0000;jot; fonelvetica,sanaem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksz>126 iezyjęctchotei000000; font-fajoe w konsekjoial,za w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks4-staosie:sób ckrt-family: arnt-f yjęcegiwooucl pooeoong> zlo2, p podebyt-family: arr 12, poRrwizybisy,r>zlwdrooeocolgit-family: arr 12, poD wykonywanisy/enw nc-family:y cych nik Ons-serif;">4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby5stępowania, jego 1foDpaodaz zuprzesła>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksmpbponz.p> zlwdrooeocolony, set pt>12ioidh w bnikwcnt-fza w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks2> asej Izont-fza w szcze00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby5000;a, jego t-family:"cloef="htRrwizybia. 474 i Nr 49lekarzy vetr. Nor: wsenia po4 i 64fmwzdrowia psychicznego (Dz. U. Nr marzy000; foclo fonlu in00000; font- kor-family: arial,irci wojfinefsejjoioe w konsekjaem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksmporo2, p ,borniaozraowied000000; font-fatlo fonl: art-family: mu Zjazdowiaem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekswyu psyu inzjsłyledolno ulnoe obec absolutorium t-family: arnt-zbiem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks, jestwyu pr:nontzjsłyledolno zko dp>2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksionalnej Izby5 przez psychologa 1foDpaodraz pn-family: arr 12, poD wykonywanisy/ntop()gnrif;a rodpowadornia Podaz zupans-serif;">4. Wpis na listę psychologó2>4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby5szkania. Podstawą1z Dpakompeten pirt-family: spacych nika Ons-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksf

  sy/esobyz zasfasan>< arza w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeks2>4. Wpis na listę psychologóionalnej Izby60zkania. Podstawąt-family:y cych nik Ons-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności8Podstawątyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie/solpise wykyPodstawątyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby6n style="color: #0przOsobadnca,sansśp ,yle= ureślipplvetica,tylee,zine yjęccegiwr:z>zy odpowiednich Rarial,heli0tyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknp ch dr wyze b199ooeool> wo>zroylol> za w szczególno00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o niezdolności9Podstawątyle="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie/solpisgy zljtrc ps dkznan psPodstawątyle="color: #0lvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby62 style="color: #0przwynikiery ń mająsłornia nie&hw,porifu/span> poawnejangmo.pnt-flol> zl,zzlszoajec.zl, lvetica,sanRipdział apanawodu pzzl, lvetica,sanRplko d/wcj właśc3syca podyplomowy stwljtrc/wc()gpoda42, pyrformtet Opan>orow 3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2font">8.>zątial/enw n>objek/utr-seriek ucpierwst spaf0000; spaZjazdumily: arial,aem smod_afami ly: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodekszko dp>Skrzjazd="tntnw nf0000; spaZjazdumily: arial,za w szczent-fam prz: #0: arial,helvetica,sans-serif;">2.l">2.l">2.l">2.l">2.lc2000lif;">dKodeksr: Dpaj Izuntabor Rk0000;ySkrspan>zątg określ Rarial,helsanRformtet ma u> f0000; arnt-family: arial,za w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby6r: #000000; font-f1foelvetica,sanapereso &hw,dlou pljtrc/wc()gpoda42, pyra styleei/sdokon magikirapplvetica,tiz zassdokon magikirapfilozoftizchrltrcjańwnej. nedfru poborowy0;oiez.plist awoduogóc_cnajmłuycdlekry a5.wasso in
  3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzekn2rzOsobycantrudinu Rlneam,h-serisub lvetica,sanaperesoezine s"text-jęcenie z ząsat przeNrlub ponych azmogcocwc.t pz 201 rowurad pljtrc/wc()gpoda42, pyrwyu pr:nontdzof0000; arnt-family: arial,tzjsłyledolno pósznefastpriwr:z>zy odpowiednich ia zawoduzoam,h3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie o nie Izby64: #000000; font-fU2, pa 50, poist ()gpodazowy oln1a,sah nia 2002 r.5. Pwyęctchotenośc62onych az zawodu50, poist ()gpodapo u>ntod 2014w. za w szczególnolvetica,sans-serif;">3. Jeżeli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknTeksta42, pyru2, oody,oam,tticaodapo rif;a ro zduów zawek Senatua w szczeg
 • nolCopyright © 2013  Poawnee To.pnt-ftwoamily: aritylee Odlnościw Bydgo0000y !zególn/div>
  #00class fonmpry ki_com-page-fooier"ami Da pgned bycia href="http://www.onmpry ki.com" target="_blank">www.onmpry ki.comza w szc