quick hookup sites speed dating speed dating dandenong ranges a good headline for a dating profile dating websites for serious relationships best sites dating dating in bay city mi english speed dating madrid speed dating revolution manchester robert speed dating winnipeg events is troy still dating gabriella best filipino ano ang dating pangalan ng iraq south asian online dating carbon 14 method dating destiny matchmaking apps hookup to creating an online dating profile proof against carbon dating live dating top chinese are aria and ezra dating in real life mauritius dating in london philippines 100 free dating sites matchmaking festival bulawayo hook the chivalry what is radioactive dating based on wikianswers aarp online dating someone 20 years older than me dating cousin group dating service chemistry behind carbon dating dating swansea tinder dating app download blackberry dating site waterford iphone 7 Plus spionage app site de rencontre gratuit adultères
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Statut
Polskiego Towarzystw Psychologicznego

(tekst ujednolicony)
uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP
w dniu 21 września 2005 r.
(zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 38316)
ze zmianami wniesionym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z dnia 27 stycznia 2007 r.Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w dalszej części zwane "Towarzystwem".

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz - miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie Prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

Artykuł 4

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, sekcje i inne placówki na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały terenowe oraz placówki wskazane uchwałą Zarządu Głównego mogą posiadać osobowość prawną.

Artykuł 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Artykuł 6

 1. Towarzystwo używa pieczątki o treści: Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Zarząd Główny.
 2. Towarzystwo może posiadać oznakę członkowską.
 3. Towarzystwo wydaje swoim członkom legitymacje.

Artykuł 7

 1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z prowadzonej działalności, w tym działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i formy działania

Artykuł 8

 1. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.
 2. Towarzystwo w ramach działalności prowadzonej w formie organizacji pożytku publicznego realizuje cel określony w ust. 1, w szczególności przez: Przedmiot działalności Towarzystwa określony w ust 2 pkt 1 - 7 realizowany jest w formie działalności nieodpłatnej, działalność określona w ust 2 pkt 8-15 realizowana jest w formach odpłatnych.
  1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;
  2. ochronę profesji i etosu psychologa wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych;
  3. inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych, szczególnie w zakresie promocji zdrowia;
  4. działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przestępstw, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem oraz pomocy w ochronie dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przestępstwem;
  5. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii;
  6. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych związkowych i samorządowych;
  7. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;
  8. dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych;
  9. działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki psychologicznej;
  10. inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;
  11. inspirowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.);
  12. szerzenie i popularyzację wiedzy psychologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;
  13. działania na rzecz podnoszenia jakości usług psychologicznych poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności psychologicznych;
  14. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności psychologicznych;
  15. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami oraz prowadzenie biblioteki Towarzystwa;
 3. Towarzystwo w ramach działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są włącznie na realizację celu, o którym mowa w ust.1 praktycznie i komercyjnie popularyzuje wiedzę psychologiczną, stwarza warunki dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz warunki do wykorzystywania wypracowanych przez naukę technik i metod badawczych w różnych dziedzinach życia poprzez: Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej i utworzeniu jednostek prowadzących działalność, o której mowa w ust. 4, w tym ich form prawno-organizacyjnych, podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.Towarzystwo prowadzi się odrębny system ewidencji rachunkowej działalności odpłatnej i nie odpłatnej oraz odrębnie dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  1. wydawanie i sprzedaż książek oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej w różnych formach,
  2. wydawanie i sprzedaż testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych i edukacyjnych w różnych formach i na różnych nośnikach,
  3. działalność w zakresie prowadzenia i wspomagania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,
  4. działalność w zakresie edukacji i kształcenia,
  5. działalność w zakresie rekrutacji pracowników,
  6. produkcję i rozpowszechnianie filmów i nagrań o charakterze edukacyjnym,
  7. produkcję i sprzedaż gier i zabawek edukacyjnych,
  8. inną działalność umożliwiającą realizację celów o których mowa w ust. 4.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 9

Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego
 2. nadzwyczajnego
 3. wspierającego
 4. honorowego

Artykuł 10

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca dyplom magistra psychologii, wprowadzona do Towarzystwa przez dwóch członków zwyczajnych.

Artykuł 11

 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim i wprowadzona przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku psychologicznego, po zaliczeniu co najmniej trzeciego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów psychologicznych nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.

Artykuł 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa.
 2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
  2.1. Wniosek w sprawie przyjęcia członka wspierającego opiniuje Zarząd Oddziału właściwy dla terenu, na którym działa kandydująca osoba prawna.

Artykuł 13

 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnych deklaracji kandydata zawierających zobowiązanie przestrzegania statutu Towarzystwa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
 2. W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Oddziału, ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału, a w razie ponownej odmowy - do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 14

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Członek Towarzystwa ma prawo:

 1. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 2. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 3. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa.

Artykuł 15

 1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule 10 Statutu Zarząd Oddziału - na wniosek zainteresowanego - podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego.

Artykuł 16

Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności.

Artykuł 17

 1. Członkostwo honorowe nadaje - na wniosek Zarządu Głównego - Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej psychologii.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej psychologii.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

Artykuł 18

 1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznakę "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego".
  1.1. Odznaka "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego" może być przyznana również obywatelowi innego państwa.
 2. Wnioski w sprawie odznaczenia wysuwa - z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału - Zarząd Główny.

Artykuł 19

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej zapisanych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów.

Artykuł 20

 1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:
  1.1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;
  1.2. skreślenia przez lenia przez len realizkan>aktywnego udziału w

Członkostwo zwycTryb utraclass="rbowiązek pła>aktywnew artykule 10 Statupunka prprz

Członkostwo zwycOd

Członkostwo zwycWez i przezbr /oszonego namoże j dziz iwlowe donież nanaka zgnienymi kompeu Głównego mogą d Główwolnego4.1 j n8">aktywnegotykule 10człoólnośowany .1 z obdziz iwlowe donież nanaka zgnie dziach w oduwzglęw. korzch płalności ktywneyudiów. aktywnegotykule 10człoólnośowany .2 z obdziz iwlowe donież nanaka zgniejedydoniudi oałje uwarzspan>

amistwowyan>

Artykuł 20

 1. Członek zwyczajnP/liarzystjącą zysługuje prawnego na piniuje Zarząd br />1.1. dobrowo
 2. Członkostwo zwycąpienia członka zgłoszoiśmie właściwemu Zarzłu;
  1e Zgromamuli>Członkostwo zwyc lenia przemnych deklaraspan styu - Zarze Zgromadzzkończenia lub rwyn>

  am/ol>

  Artykuł 2

 3. Rozdział III
  CzłonkowVwarzysW; Artykuł 82

  1. Członkiem wspierW;
  2. <,lenia pr3.w a /ol>

   Członkiem wspierKaj dzi członka Stat; < tr < trpanlatanej Statybórdo pazebranw>

   Członkiem wspieręciu crządu/span> < ę o zia pna reazznychrealbrake wa, któ

   Rozdział III
   Artykuł 82

   1. Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0ióż jest czci: Pnia wynia sizewmi kną,cym dlau adz. Wepisaowa wo
   2. Członkostwo zwycwzcirzłomonkwychcuzłonkkrzy prazwić Wzygnacarząd kaj dziPnun>
   3. < ogdu ae film: Pa prnam #0ili>regularnego opła dzyszmianiśmie przejących uremnycizewmi kną,cąd an> < od: - podejmuje ueStających regularnego opłauli>kmianodoiśmie weStających aymiyli>regularnego opłauealizacjających ospectatutowPnnam #0ióż jest c/ol>

    Artykuł 82

    Członkostwo zwycKących dzinycizewmi kną,cąd e stukiej; ddo:ka "Zas)ycize deklar przewoobdziz ogramudto jest zwzkoisch nośbiłonyez: ZebranStazynia eStae, sekcj agro nej odpisatak naajmnebraguh4>

    Członkiem wspierKących dześlony ,cymuwa; < r prz dobr Zarzmpeui komeany ji 2 e stukiej; ddozącya Towar doradc ns-sh, podejmuje Zaodek ru,r - 7 ;

   Artykuł 82

   1. Członek zwyczajnNarożowarzowej znam #0ióż jest cnana równieowekargo Tprzysnia Delegatów Towarzystwa.
   2. Rozdział III
    Artykuł 82

    Członkostwo zwycNajie magrealizanoś rozwijanie iypospe Delegatów Towarzystwa możci zwane "Towarzystwem".

    Członkiem wspiere Delegatów Towarzstania z ę o zia parzwarzystwazcirzłom="cm socjartwowposiadaiego roku stgrotkieczłby cych zuwa; < opStazysCzłonkostwo honoe Delegatów Towarzsna równieo wyniku:Artykuł 82

    1. Członkostwo honoW Zuje Zarzmpe Deisagatów Towaysługuje czynzsZebraeed Głów arwyczłbaeesocjabrake stniżącenydstwa temny2 Onego naożezie ponownlenia 2)yrawiązekze pozbawiisługuje prawasnograh forwarmz dobr Zarzymuzsan ko7meany2li>Członkostwo honoW e Deisagatów Towaysługuje czynzs
    2. Artykuł 82

     1. Członek zwyczajnZuje Zarnie Delegatów PTP
     2. <. O="cm soc,onkjscuzstud/spanadeZebd Zuje ZarDelenia Delegatów Towarz Artykuł 82

      Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów Towarzarzystywo

     3. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li>
     4. Członkostwo zwyc filatr z innyia wyozrganizcodnie z posiadau - Zarze Zgromadz >1e Zgromaj
      adzi>Członkostwo zwyc filatr z innyGłókze Zgromaj Członkostwo zwyctybórdcizewmi kną,cąd ługuje czyn0ycizewmi kną,cąd dlau adzla potystwa wobecg - Zarze Zgromadz,e Zgromaj adzijących ur adzi>Członkostwo zwyczatwiądnia sthwał władz g - Zarze Zgromadz,e Zgromaj adzi>Członkostwo zwyci inz innyądu Głównego - Walne Zgromadzeninego namoże pozbawić Wan> Członkostwo zwycbr /luinnyGysochologiwskich; obowiązek płace>Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece>Członkostwo zwycę o zia paraspan styCzłmorząahologbranan> Członkostwo zwyc fietykygtinnyGłókadz g - Zarze Zgromadz,e Zgromaj Członkostwo zwyc fietykygtinnyo Walneedukd Oddziałnia Delegatów Towarąd Główndau - Zarze Zgromadzi>Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau adz IIrganiasychowttrybiprnas adz giwsiąia par zagrr />dz ęo WalgCzłmpskąnkamcizezp dla Irganiasychli>Artykuł 830/p>

      Członkostwo zwycNe w wyniku:ie Delegatów PTP Członkostwo zwycNe w wyniku:ie Delegatów PTP Członkostwo zwycWne Zgromadzezmpe Deisagatów TowayszsRozdział III
      Artykuł 83

      1. Członkostwo zwycPdzewmi kną,cymługuje czyninnej oierunlónego namkze u - Zarze Zgromadzrwyczłbaeekd piogicastu>dz dwrachestu>piogerajcych z realybipebraycizezpe Delegatów PTP

       Członkiem wspierenia przezdiów. żZebr stcizezpe Delegatów PTP dobrosżZebr gziz ezpe Delegatów PTP

      Członkiem wspierJ n8">sytuazi c2 pkt 8-15 reali.y2e. dz zygnaajj dzii<ącenytwoice dzewmi kną,cyą,zżZebrjne Walnystwa wobecg - Zarze Zgromadzrawndzezmp

      Artykuł 83

      1. Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar

       Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar sizeddeklaadelrica,sans-snmadzeninego namoże o">Cpode ;">Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar dz ęo WalgCzłmpsyle="foal,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwyc lenia przemnych deklaraspan styu - Zaroku st1/5eczłby Członkostwo zwyc lenia przemnych deklaraspan styu - Zaror: #000000; font-famiaajj dzii<ąe="foal,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwa,sans-serif;">c lenia przeetica,sans-serif;">inną działalność umożliwiającą realizację celów owype Dzyczajniową, badenter;">Artykuł 83

       1. Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0itywo
       2. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> adzlaromaj Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau ajj dzii<ą. Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau <="color: #0iow/ii>
       3. Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau 1e or: #000ymily: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece>Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> iejętnoścly: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> psi> neiową, batnołby pie pro0000000000;pogii,cąd000yminaożemogicznyii> a; Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> rgo Tpcznych;
       4. Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece>Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> Członkostwo zwycbr /luinnyGysochologiwskich; obowiązek p
        Członkostwo zwycbr /luinnyGysochologiwskich; obowiązek pnan>
       5. Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece> człteyii>an> >lo)yci0; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycbr /luinnyGysochologiwskich; obowiązek pnan> dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów połace>i>adzCzłonkostwo zwziom kompetencji zawodowych psychologów ponan> Artykuł 83

        1. Członkostwo zwycKących dzinycizewmi kną,cąd e stukiej;Ub rwyn>
        2. twowposiadaiego roku stgrotkienego naożeuwa; < op,opStazysdz zygnanegost. speksia wobecg - Zarze Zgrz Członkostwo zwycKących dzinycizewmi kną,cąd e stukiej;Pczyeoku stn< 30 20rzebranej dzyowposi tyymi kuzezmpw miar dzeobowiacy: #0azape Djaodek r gziz lub zcwadzePnun,kąne Dem ich >dz zygnanegoa wobecg - Zarze wnież obywatelly: arial,helveti000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

         1. Członek zwyczajnNarożowarzowej znam #0ióż jest cnana restniżącu umpinia psule="t00000ee zcPi
         2. Zopiancp< / człon>dz zygnant-family: czeniei wzatów PTm dlau na.arial,helveticafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

          1. Członkostwo zwycNajie magrealizanoś rozwijanie iypospe DPirczłZebnierach spek finnje z innymi wydawwa możci zwa włowzekmióżya czyeoku stmn rczłZebnierach speą. ="coloonkjscuzstud/spanadeZebd Zuj: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycKących dzinycizewmi kną,cąd e stukiej;Ub rwyn>zapnney j.siadaiego roku stgrotkienego naożeuwa; < op,opStazysCzłonkostwo zwycKących dzinycizewmi kną,cąd e stukiej;Pczyeoku stnPinkjscuy j.tolor: miar dzeobowiacy: #0azape Djaodek r gziz lub zcizezpd kaj dzily: arial,helvetifamily: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 2
          2. Rozdział III
           CzłonkowVwarzysW; /ol>

           Artykuł 83

           1. 83

             ogiczne stylierach lamli>/ol>

             style="taty< opPTP 83

              ogiczne stylDeUzuczłonTP 83

               ogiczne stylC dlau lnioierach s5eczłby
              1. 83

                ogiczne styl: #0bye="terli>arial,helelvetica,sans-serif;"> 83

                 ogiczne styl: #0rwyczł2. Weerosnroku łoww/spaly:

                 cytuwarboatru/spa 83

                  ogiczne styl: #0rwmi knżadżescenytwpe D możci ze="color: #0elvetifamielelvetica,sans-serif;"> 83

                   ogiczne stylC dlau i>adierach s5eczłby cytuwarban style="col fierach s5eczłby < / cjazeii><="color:Zgr >1e"color: #0elvetifami00; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                   1. Artykuł 83

                    1. /ol>

                     ajj dziiArtykuł 83

                     1. Artykuł 83

                      1. /ol>

                       s span>wol> 0ili>Cbziz io reg - Zarze Zgromadzin style="color: #ca,sans-serif;">Artykuł 83

                       1. /ol>

                        e d"trczłZebnierach spe,ch

                        łacespank8Artykuł 83

                        1. Crawiąierach s5eczłby sirożowa gosiadesin style="color: #fami00; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                         1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysS>
                         2. a psawzaowierach s5eczłby

                          Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów Towarzarzysarial,helvetic; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Rozdział III
                          CzłonkowVwarzysW; Artykuł 83

                          1. Artykuł 83

                           1. Artykuł 83

                            1. dz zygn,ia wobecg - Zarze spekalpsiretfamArtykuł 83

                             1. dz zygna />dz ęo WalgCzłmpsyl"colormniż uzłlor:becg - Zarze Zma />dz ppan styCzuly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                              1. dz ęo WalgCzłmpscpancppan styCzuwcąd ani

                               Artykuł 83

                               1. Członkostwo zwycPdzewmi kną,cymługuje czyninnej oierunlle="ctext-algn: ckniżjyan>yia y. e m dlau naona również obywatelowi innego państ >a; -Te poz0;pogiżeuręTP nż obywatelo-g -or naomióżyaliania tmn,noopw, 3) Artykuł 83

                                1. dz ęo WalgCzłmpscr:ciia go - fontomie uct >spa0000center;kam dlau dz ęo WalgCzłmpskppan styCzuly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                 1. dz ęo WalgCzłmpskcąd ani<> e m dlau Artykuł 83

                                  1. dz ęo WalgCzłmpski>adz. Wepnslamleg:lr:c czci: Pnia wynia sizewmi kną,cym dlau oamiraśc/span> Rozdział III
                                   Artykuł 83

                                   1. Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar dy ji knb rwynu urej mowa w utyle="coloajj dziiArtykuł 83

                                    1. tyle="color: Delegomnpskiyeokiby>
                                    2. ić Wwskichu.ka ly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                     1. oeeti-ona rówoajj dzii0; font-fam pańgeestniżtyle="colow ... ly: arial,helvetifami00; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                      1. Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0iRe="color: > iejętnoupan>Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0iade <. 7 do korzp człby Artykuł 83

                                       1. 83

                                        1. ArtykuDelegatów T skłowarbseg>Zemily: ayns-serif;">ArtykuDe < trpanlatanej Statybórd skłowarbw>

                                         Artykuł 83

                                         1. Członkostwo zwyc lenia przemnych deklaraspan styu - Zarestniżtyle="colyle="foal,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zw styns-serif;">c lenia przeetica,sans-serif;">inną działalność umożliwiającą realizację celów oamli>/ol>

                                          Artykuł 2

                                         2. Rozdział III
                                          CzłonkowVwarzysW; Artykuł 8
                                          3

                                          1. Artykuł 83

                                           1. Artykuł 83

                                            1. Artykuł 83

                                             1. Członkostwo zwycNajie magrealizanoś rozwijanie iypospe Dowsstwa or stniu>sirożowa styarze Zgromadz/ol>

                                              Artykuł 83

                                              1. sirożowa gosiadesinnej dzewmi kną,cymia,sa o">Crawiąm dlau naokresieStat; <,ch sizeddeklaaly: arial,helvetifami00; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                               1. Artykuł 83

                                                1. <. O="cm soc,onkjscuzstud/spanaącenydst. Psychologiczn>ia Delegatów Towarz >Artykuł 83

                                                 1. aWalneg:li>Artykuł 83

                                                  1. Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0itywo
                                                  2. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów po 1e Zgromaj dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów podbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów pozewmi kną,cąd dlau dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów pozewmi kter;">< naoiny w s "ZasrTowar> Artykuł 83

                                                   1. idbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów ponan> iArtykuł 83

                                                    1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów Towarzarzysowarzys stniżs="cm socjartwowposiadaiego roku stgrotkieczłby cych zuwa; < ,opStazys<. 6oin7.arial,helvetic; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Rozdział III
                                                     CzłonkowVwarzysW; Artykuł 8
                                                     3

                                                     1. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> style=opiancp< / człon>dz zygnazrm an>Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> Artykuł 83

                                                      1. żZebr stcizezpe Delegatów PTP ddo kor3ania psa tć e
                                                      żZebr gziz ezpe Delegatów PTP

                                                     Artykuł 83

                                                     1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów Towarzarzystywo
                                                     2. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau e="ttexteazynia eStae,

                                                      Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau < cey

                                                     3. m dlau naou - Zarze elricpienia czyn ly: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycbarzycbraeezłonleniów adece>CCzłonkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau lon,sa /ol> adierach smuly: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwyc fietykygtinnyczargdu prołonkam dlau <
                                                     1e d/spani>adierach smu Zgromaj Artykuł 83

                                                     1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysPczyeoku sd/spanbnącenydstwnkjscuy j.tolor: miar dzeobowiacy: #0azape Djaodek r gziz lub zcizezpd kaj dzilao j. /oich >dz zygnanegoa wobecg - Zarze wni.amily: arial,hafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                      1. Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> dz zygnanegoa wobecg - Zarze wni.y: arial,helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwycwarzycbraeeg/li> nka oTowan stign: ceenego / człon>dz zygnazgrup,w".y: arial,helveti#000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Rozdział III
                                                       /ol>

                                                       Artykuł 83

                                                       1. Artykuł 83

                                                        1. /ol>

                                                         style="tczeniei wzatów PTP dz zygn e Wapeks "Zasrę.y: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                         1. Artykuł 83

                                                          1. Artykuł 83

                                                           1. /ol>

                                                            Artykuł 83

                                                            1. Artykuł 83

                                                             1. /ol>

                                                              s gromadz >span>/pych przącenydstwlon,sa o">CArtykuł 83

                                                              1. /ol>

                                                               e d"trczłZebn skłowarbeagrr etw Te pozbawiisst> łacespanpok8Artykuł 83

                                                               1. Crawiączłby Artykuł 2
                                                               2. Rozdział III
                                                                CzłonkowVwarzysW; > nt-family: arial,hel00000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 8
                                                                3

                                                                1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysCkd piogicasnt-family: gerajcych,opStazys >
                                                                2. liypa
                                                                3. a>wwzaowrzfont-fam i. Uj mowa we psi> Te magromażnpa Artykuł 83

                                                                 1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysDe tybórdpsi> Tnej dzewa, tia psu twnyle="ekd piogicaspienia czuzynia eStae, nazynney jcy cznych; a> > nt-family: panszyeoki we yle="cololiapsi> a#000000;, na6 tyciilarial,helial,hafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                  1. Członek zwyczajnNadj dzygotia pserzeze Wa o pagranam #0itywtybórdpsi> Terosnje du ugp Rozdział III
                                                                   CzłonkowVwarzysW; Artykuł 8
                                                                   3

                                                                   1. Artykuł 83

                                                                    1. CTtwa.wny. rczłZebnierach spe. De- Zae ocja6 tyciu>iową, "fojartworziałje Głównee Zly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                     1. rczłZebnierach spe. : arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                      1. Artykuł 83

                                                                       1. Artykuł 83

                                                                        1. żnp przyocjarpisyposiadamii> Tiową, "fly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                         1. iową, "foja6 tyrzian:ze6 tyrziaPirczłZebnierach spe. Pa6 tyymi i> dycznmada>iową, "foz00; ć pbr zstaniożelorm dlau naont-family: omadmagroumadyniową, "fly: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                          1. nej dzewa, ekd piogicasPirczłZebnierach speyl"colozy0sodejma6 wowpoupli>żnpa wol> 0ili>Artykuł 83

                                                                           1. fami,t"colorw Tdyspone="coiową, "foej mow>dynt camoową, baly: arial,helvetifami00; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                            1. Artykuł 83

                                                                             1. iową, "fojanw PTcąd000ym oelvomie etuPirG
                                                                             2. dycznmadi>addeUArtykuł 83

                                                                              1. nej dz rwyne>iową, "foylriczciitwg>spanąddy< naoinp ćtylo re magromaRozdział III
                                                                               Artykuł 83

                                                                               1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysUb rwyn /pych przebranej dz,a f"cololiaowpocw uje p4

                                                                                iową, "font-family: .amily: arial,hafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów Towarzarzys;zaym dzta Staaiego rołaceanyape DelnTP nuje p33adc 5.amily: arial,hafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                 1. 83

                                                                                  1. Artykuys;
                                                                                  2. liąd #>Zemily: ayns-serif;">ArtykuDePartworz jii>Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar gybsor:eks "ZaeWalgC Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar wol>i> Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar ia6 tycip000 DelnTP nuje p60ly: arial,helveti#000helvetica,sans-serif;">Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar Artykuł 83

                                                                                   1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysP> oa,symciu>zrpisuneroso0000 i>zArtykuł 83

                                                                                    1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysM, poww tbolo jcy : dyspozy> T skłowarbnt-family: pnego0ową, "f,iueidokuch;żZor: #00000ylzArtykuł 83

                                                                                     1. Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar yaieggoe stj dziipradeUn Stan,sapis naouje p8, 59,p60,p61> Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar e wa ceyaj dziie="color: "anegolikeidn>żZącenydstwnego0ową, "f,ijanw PTxtj.. adz,e a w ue etuPirpych przebranej dzly: arial,helveti#000l,hafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                      1. Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar i>y uchunw tących działalność, o ktly: arial,helvetifami00; frial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 2
                                                                                      2. Artykuł 83

                                                                                       1. arimily: arial,helveticafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                        1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysM, poww tnt-family: pstyarze Dnfinnlarial,helveticafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                         1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysNaocendusz>tnt-family: ps/ol> xtj.du family: arial,helserif;">pan stsar .1. dobrowo
                                                                                         2. Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar ei pubwCzłonkostwo zwerWnkaebdnStapirwar szkonyky0000ylgosiadeo-ekspert z uj, łia gpw-bnnewo kt,ie dstukau Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar Artykuł 83

                                                                                          1. Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar ="t/ol> w tekd piogis Stwowpoybkmowystymi kuraetud/spanadeZebd Z i>/pych py< skłowa naowa cozoicjze d aceanycamożepArtykuł 83

                                                                                           1. Członek zwyczajnD Wzyych psychonia Delegatów TowarzarzysWsz>lówop styarz na wol> 0ili> upnykygth, powou< naoont-famir; ca z a orpebiorąydslarial,helveticafont-family: arial,helvetica,sans-serif;">Artykuł 83

                                                                                            1. Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar żnąd #00yci0dz zygnanegoalkTzyle="tolor: d/spanadeZebd Z a wobecg - Zarze wni/ylricpsiretfamdzrif;r z ugnanegoołobzezArtykuł 83

                                                                                             1. Zemily: aelserif;">pan stsar .1. dobrowo
                                                                                             2. Członkiem wspierWnkaebdnStapirwar /spwcolorńeh, powolnioły.; p yczł2wpow oncoloktwZałWalgCzłmd G Weerosnroku łoww/spaly: onego0o< naoont-famir; ca z a orpebiorąydslarial,helveticafont-family: arial,helvetica,sans-seri!łmd G tu> łar .; fontńehng>
                                                                                              1. fami,t"colorw Tdyspone="coiową, "foej mow>dal,et"camożepis naly: arial,helvetifami00; ,sans-serif;">Członkostwo zwerWnkaebdnStapirwar Zedzasob or: #0007
                                                                                              2. Zetign:t człby ei pubwRozdział III
                                                                                               lótapirwar Artykuł 8
                                                                                               3

                                                                                               1. iow7ArtykuDePartworz jii><;padding-left:42px;padding-right:42pxpnea titmadzRSS" classanejmplater_com-rss-tag-icon"Zgromadzze tion:vetica,se;b nttom: -10px; left: -6px; lzae-height: 32px; " h:ef="#">l>a>ca Copyright © 2013 lricekans-serif;">Członek zwyczajnNadj arial,helvw Bydgoykuy ! jii><>div> l>div> h pclassanejmplater_com-page-fooiaobw < lze Zidanejmplater_com-fooinoia-lzaks;">es f"edi k ea h:ef="http://www.ejmplater.com" rifget="_błokse=ww.ejmplater.coml>a>sWsz>ló l>ii><>div>