^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
logo_GWNE_PTP
www.facebook.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bydgoszcz 

Komitet Organizacyjny                                                       
Kujawsko-Pomorskiej
Izby Psychologów
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 BydgoszczSzanowni Psychologowie województwa kujawsko-pomorskiego,


serdecznie dziękujemy za liczne głosy wsparcia dla inicjatywy powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów oraz przekazane przez Państwa dane osobowe na potrzeby zwołania 1 Regionalnego Zjazdu Psychologów naszego województwa.
            Niestety pojawiła się nieoczekiwana trudność, która może nam uniemożliwić dalsze działania. Otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
z którego wynika, iż Minister nie dysponuje dokumentami określonymi w art. 62 pkt.2 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które zostały lub miały zostać przygotowane przez, Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w celu zgodnego z prawem powołania regionalnych izb psychologów.  
            Wiceprzewodniczącą tego Komitetu została w 2006 r. Przewodnicząca PTP - dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i z przekazanych nam informacji wynikało, że możemy przystępować do powołania naszego Komitetu Organizacyjnego na podstawie dokumentów przesłanych nam w formie elektronicznej.
            Jednakże, z uwagi na fakt, iż jak twierdzi przedstawiciel Ministerstwa, nie dysponuje wspomnianymi dokumentami, zasięgnęliśmy opinii prawnej, z której wynika, że powołanie Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów oraz działania Komitetu Organizacyjnego w obecnym charakterze mogą nie być zgodne
z przepisami przedmiotowej ustawy.
            W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do Wiceprzewodniczącej Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów z prośbą o pomoc i pilne przesłanie brakujących dokumentów. Do tej pory nie otrzymaliśmy niezbędnych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
         Tak więc mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo prawne naszych działań z przykrością podjęliśmy decyzję o zawieszeniu z dniem 10.06.2014 r. działań Komitetu Organizacyjnego, do czasu przyjęcia przez Ministerstwo jednoznacznych rozstrzygnięć prawnych.Wiąże się to również z odwołaniem I Regionalnego Zjazdu Psychologów naszego województwa, który miał się odbyć 28 czerwca br. oraz zaprzestaniu działań zmierzających do powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów.
            Jednocześnie przygotowujemy pismo ? do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc
w intensyfikacji prac nad naszą ustawą. Niebawem otrzymają Państwu drogą mailową wzór tego pisma tak, aby każdy psycholog z naszego regionu mógł je wysłać listownie, jeśli uzna to za konieczne. Będzie to wyraz naszej zawodowej solidarności a zarazem troski o jak najszybsze uregulowanie prawne naszego statusu oraz powołanie samorządu zawodowego, który ma na celu m.in. reprezentowanie naszej grupy zawodowej przed organami władzy samorządowej i państwowej.
           
            W związku z zawieszeniem działalności Komitetu Organizacyjnego, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Przewodniczącego Komitetu,
z zastrzeżeniem, iż mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w przypadku reaktywacji Komitetu Organizacyjnego oraz przesłania do Państwa pisma, o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom czy instytucjom, a także nie będą Państwo za naszym pośrednictwem, otrzymywać żadnych ofert handlowych czy reklamowych.
Z chwilą powołania Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów Państwa dane, zgodnie z wcześniejszymi pismami,  zostaną przekazane Przewodniczącemu Kujawsko-Pomorskiej Izby Psychologów do wykorzystania w statutowej działalności Izby.
           Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko tej formie przechowywania danych, który będzie skutkował trwałym usunięciem danych osobowych z naszej bazy.

            Wyrażamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do reaktywacji Komitetu Organizacyjnego i dalszych działań zmierzających do powołania Izby Psychologów naszego województwa.


Z poważaniem
oraz serdecznymi pozdrowieniami

/-/ mgr Krzysztof Piórowski
Przewodniczący KO


/-/ mgr Marta Gil-Budzyńska
Zastępca Przewodniczącego KO

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !